ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
LAS ป.2, ป.4, ป.5
ผลการประเมินการทดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (LAS : Local Assessment System) สำหรับนักเรียนระดับชั้น ป.2, ป.4, ป.5 ปีการศึกษา 2562