ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(Reading : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
เปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561-2562