ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาต่างประเทศ ต 1.1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร ตอน 1 ครูรัชนีภรณ์ ศรีหวัง
ภาษาต่างประเทศ ต 1.1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร ตอน 2 ครูปาจรีย์ นาควัชระ
ภาษาต่างประเทศ ต 1.2 ภาษาเพื่อการสื่อสาร ครูอรษา เณรตาก้อง
ภาษาต่างประเทศ ต 1.3 ภาษาเพื่อการสื่อสาร ตอน 1 ครูประเสริฐ จันทร์กระจ่างเลิศ
ภาษาต่างประเทศ ต 1.3 ภาษาเพื่อการสื่อสาร ตอน 2 ครูสุภัสสรา บัวรุ่งสวัสดิ์
ภาษาต่างประเทศ ต 2.1 ภาษาและวัฒนธรรม ครูอุไร ช่อผกา
ภาษาต่างประเทศ ต 2.2 ภาษาและวัฒนธรรม ครูสายน้ำผึ้ง ปลื้มใจ
ภาษาต่างประเทศ ต 4.1 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก ครูครองขวัญ หมัดอาดัม