ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
อินไซด์ O-Net ป.6 คณิตศาสตร์ (13 ก.พ. 59)
คณิตศาสตร์ ค 1.1 จำนวนและการดำเนินการ ครูวิหาร กุลโกวิท
คณิตศาสตร์ ค 1.2 จำนวนและการดำเนินการ ตอน 1 ครูสุรพล ศรีนวล
คณิตศาสตร์ ค 1.2 จำนวนและการดำเนินการ ตอน 2 ครูธนารักษ์ ยืนยง
คณิตศาสตร์ ค 2.2 การวัด ตอน 1 ครูบริสุทธิ์ธรรม พิมพ์ศิริ
คณิตศาสตร์ ค 2.2 การวัด ตอน 2 ครูสงกรานต์ ทรัพย์วิจิต
คณิตศาสตร์ ค 4.1 พีชคณิต ครูนิพนธ์ ทองยืน
คณิตศาสตร์ ค. 4.2 พีชคณิต ครูอุไรวรรณ กุลวงศ์วิทย์