ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูสวัสดิการประจำวันศุกร์
ครูสวัสดิการประจำวันศุกร์

ครูสวัสดิการประจำวันศุกร์ ประกอบด้วย

1. นางสุนีย์ แก้วไฝ

2. นางสหัสทยา ภูริภักดีสนอง

3. นางสาวแน่งน้อย ทองปลอด

4. นายปรีชา พ่อนุ้ย

5. นายอุดมรัตน์ พรมภักดี

6. นางจารีย์ โปจีน

7. นางสุนิตย์ พรมทองบุญ

8. นางปลื้มใจ โทวิยะพันธ์

9. นางดวงพร เนียมคง

10. นายนิภาส ยอสม

11. นางสาวสายชล เหมเดโช

12. นางสาววิพาภรณ์ ฉัตรวิริยะโยธิน

13. นางสาวพัชราภรณ์ อินทรัตน์

14. นางศรีไพร อินยายานยศ