ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูสวัสดิการประจำวันพฤหัสบดี
ครูสวัสดิการประจำวันพฤหัสบดี

ครูสวัสดิการประจำวันพฤหัสบดี ประกอบด้วย

1. นางอุมาวัลย์ อ่อนคล้าย

2. นางเตือนใจ ยกถาวร

3. นางปัทมา แดงแก้ว

4. นางธนกร ณ สงขลา

5. นางสาวอารมณ์ วิศพันธุ์

6. นางจินตนา เหรียญไกร

7. นางสาวตรีทิพย์ อัครพงศ์

8. นางประวิศา แก้วขาว

9. นางสาวจิราทิพย์ คล้ายศรี

10. นางพิรญาณ์ เสนะพันธ์

11. นางนรีกานต์ แก้วศรี

12. นางปรีดา ศรีถกล

13. นางดารารัตน์ ดาวเรือง

14. นายถิะรพงษ์ อ่อนมนิล

15. นายถวัลย์ แก้วขาว