ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูสวัสดิการประจำวันพุธ
ครูสวัสดิการประจำวันพุธ

ครูสวัสดิการประจำวันพุธ ประกอบด้วย

1. นางสาวสรวรรณ บัวจันทร์

2. นางสาธิดา เพชรย้อย

3. นางสครานิตย์ ชัยบุญ

4. นางสมพิส หิรัญสาลี

5. นางไมตรี เอียดยอด

6. นางสาวสุพัตรา มณีรัตน์

7. นางปิยะวรรณ ตั่นหุ้ย

8. นางพูนศรี แก้วสุก

9. นางจรรยาณี คงสว่าง

10. นางพงษ์จันทร์ ปานพรหม

11. นางสาววาสนา เทพยจาย

12. นางปรีดา พงศ์มณี

13. นายธีรศักดิ์ อร่ามเรือง

14. นายพงษ์ศักดิ์ แก้วเพชร