ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูสวัสดิการประจำวันอังคาร
ครูสวัสดิการประจำวันอังคาร

ครูสวัสดิการประจำวันอังคาร ประกอบด้วย

1. นางวิไลลักษณ์ เกษมไชยานันท์

2. นางกลิ่นกมล เพชรแก้ว

3. นางสมกิจ เพช็รสุวรรณ์

4. นางสุคนธ์ ชูศรี

5. นางกฤตพร สุวรรณรัตน์

6. นายวีรวัฒน์ ทองจินดา

7. นางสาววรรณา ทองนวน

8. นางจิตรา คชพลายุกต์

9. นางนิตยา จันทร์ธำรง

10. นางสาวณัฐญา นิลรัตน์

11. นางดวงพร วัฒนา

12. นายแสง เอียดยอด

13. นางปราณีต อินทรัตน์

14. นางสุพรรณิการ์ ทับถม