ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูสวัสดิการประจำวันจันทร์
ครูสวัสดิการประจำวันจันทร์

ครูสวัสดิการประจำวันจันทร์ ประกอบด้วย

1. นางสุวรรณี เที่ยงตรง

2. นางสุธาสินี มากละม้าย

3. นางปฏิมา เรืองอร่าม

4. นางอารี แก้ววิจิตร

5. นางมลิวัลย์ อัครพงศ์

6. นายปรีชา ไชยสาลี

7. นางชุติมา เพชรหนู

8. นางวรรณาพร สุขเวทย์

9. นายภานุกร นิ่มดวง

10. นางสาวเสาวนีย์ คงยุนุ่ย

11. นางครองสิน เสาวนีย์พิทักษ์

12. นางเจนติมา พรหมทอง

13. นางสมญา ดูล๊ะ

14. นางสาวณฐพร ดีหมัด