ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนหลังที่ 3 อาคารเรียนแบบกรมสามัญ ขนาด 6 ห้องเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2499
งบประมาณ : 150,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนหลังที่ 4 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก.
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2511
งบประมาณ : 210,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนหลังที่ 6 อาคารเรียนแบบ 017
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2516
งบประมาณ : 250,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนหลังที่ 7 อาคารเรียนแบบ 017
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2518
งบประมาณ : 550,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนหลังที่ 2 อาคารเรียนแบบ สข.001/0.2
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2520
งบประมาณ : 960,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนหลังที่ 5 อาคารเรียนแบบ สปช.105/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2527
งบประมาณ : 800,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.206/756
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2527
งบประมาณ : 1,120,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องสมุด แบบ ห้องประชุม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : สร้างพ.ศ. 2502
งบประมาณ : 240,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ศาลาพักร้อน แบบ หลังคาโค้ง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2552
งบประมาณ : 300,000 บาท
เพิ่มเติม..